Jak vybrat elektroskútr

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu internetových obchodů rulyt.cz ,motoe.cz ,sportteam.cz

Provozovatelem internetových obchodů rulyt.cz , motoe.cz ,Sportteam.cz a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost RULYT s r.o., IČ: 25602217, se sídlem 5.května 435, Dobroměřice 440 01 (dále jen „RULYT”).

Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky.

Společnost RULYT přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

I

Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost RULYT, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem internetových obchodů rulyt.cz, motoe.cz ,sportteam.cz. Doručovací adresa: RULYT s.r.o. Husova 284, Lenešice 439 23 ,E-mail: info@rulyt.cz. Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách www.rulyt.cz.

II

Má společnost RULYT pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ano, společnost RULYT jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@rulyt.cz

III

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakupovat na našich e-shopech rulyt.cz, motoe.cz, sportteam.cz potřebujeme bezpodmínečně znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy).

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží.

Z tohoto důvodu jsme se domluvili s provozovateli služby heureka.cz a zbozi.cz, aby pro nás zajistili nezávislé vyhodnocení Vaší zkušenosti k uskutečněným objednávkám na rulyt.cz, motoe.cz, sportteam.cz. Pokud k tomu udělíte Váš souhlas, odešleme informace o Vámi zakoupeném zboží spolu s Vaší mailovou adresou službám heureka.cz a zbozi.cz. Následně Vám bude zaslán dotazník ohledně Vaší spokojenosti s uskutečněným nákupem na rulyt.cz, emoto.cz, sportteam.cz.

 1. Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.
 2. Zajímá nás Váš názor na náš internetový obchod a na služby, které poskytujeme.
 3. Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.
 4. Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.

IV

Jaké osobní údaje společnost RULYT zpracovává?

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.

Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás.

V

Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

 1. Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění
 2. V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy společnost RULYT uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy.
 3. Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy.
 4. V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, abychom svým registrovaným zákazníkům mohli poskytnout různé výhody, anebo pro potřeby hodnocení kvality našich služeb.

VI

Komu dále osobní údaje předáváme?

Společnost RULYT pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Společnost RULYT předává osobní údaje: Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti RULYT, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

 1. poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sdělení
 2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků
 3. poskytovatelům servisních, poštovních a přepravních služeb
 4. některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci

VII

Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

VIII

Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

IX

Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

 1. Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost RULYT s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost RULYT vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
 2. Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost RULYT s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností RULYT byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů:
  1. údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,
  2. pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů,
  3. údaje byly zpracovány protiprávně,
  4. údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo
  5. údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 3. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost RULYT ,aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů:
  1. popíráte přesnost vašich osobních
  2. zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo
  3. budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost RULYT údaje zpracovávala, nebo
  4. jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti RULYT převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
 4. Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost RULYT , aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.
 5. Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
 6. Pokud uplatníte některé z práv týkající se osobních údajů, má společnost RULYT právo žádat prokázání Vaší totožnosti. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e- mailové adresy, má společnost RULYT právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata. Společnost RULYT si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření totožnosti subjektu údajů, a to např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu či prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má společnost RULYT odůvodněně za to, že o přístup k osobním údajů žádá nikoli subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů).

X

Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte zejména v těchto případech.

 1. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost RULYT provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost RULYT prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.
 2. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

XI

Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Doba zpracování osobních údajů je uvedena u konkrétních účelů zpracování v tomto dokumentu. Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním. V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

XII

Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost RULYT při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.